Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 11. maddesi gereği kongre katılımcılarımız; Demiroğlu Bilim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (DBUSS) tarafından açıklanacak temsilciye başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin; 

işlenip işlenmediğini öğrenme, 

   a. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

   b. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

   c. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

   d. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

   e. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

   f. Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

   g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

haklarına sahiptir. 

Kişisel verilerin korunması,  İstanbul Florence Nightingale Hastanemizin en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, kongredeki katılımcılarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Katılımcılarımızın yanı sıra ziyaretçilerimiz, topluluğumuz ve direkt olarak işleyişten sorumlu organizasyon komitemiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir. 

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,  

• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  

• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,  

• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,  

• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,  

• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,  

• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,  

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme, 

• Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve kongre hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede DBU Bilimsel Araştırma Topluluğu nun sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir. 

Online hizmetlerini kullanmak üzere çağrı merkezi veya internet sitesi kullanıldığında ,kurum içi intranette ,eğitim, topluluğun düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımda veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde  de kişisel veriler işlenebilecektir. 

Topluluğumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.  

• Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır.  

• Topluluğumuzun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır. 

• Topluluğumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Kurumumuzun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmeler yapılmaktadır 

• Topluluğumuz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

• Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.  

Veri Sahibinin Hakları; Hak Talep Etme, İletişim Kanalları ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi 

Kurumumuz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.  

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Florence Nigtingale Hastaneleri, kişisel verileri teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak optimum düzeyde sağlanmaktadır. 

Bir grup kişisel veri, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanununda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır. 

Bu veriler ; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen yukarıda tanımlı  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 

KVK Kanunu’nun 10uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kurumumuzun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. 

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

Kurumumuz kişisel veri sahipleri ile ilgililere ,kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Kurumumuz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir. 

Katılımcıların Aydınlatılması 

13-15 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan ICOM 20, SARS-Cov-2 (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmemiş, 3-5 Ekim 2020 tarihine ertelenmiş, fakat pandemi gidişatı nedeniyle yeni tarihte de yapılması mümkün olmamıştır. Yeni öngörülen ve planlanan tarih 23-25 Nisan 2021 olarak belirlenerek kongre ismi ve tarihi ICOM 21 olarak güncellenmiştir. 

Kongremizin öngörülen tarihinde pandemi gidişatı maalesef öngörülemediği için kongrenin tamamen sanal platformdan veyahut tamamen yüz yüze yapılıp yapılmayacağı kesinlik kazanmamış olup pandemi sürecinin gerek devletimiz tarafından yönetimi, gerekse halkımız tarafından yaklaşımı ile tedbirlerin uygulanma başarısına göre iyiye veya kötüye gidişine göre belirginlik kazanacaktır. Önümüzdeki aylarda ilerleyen süreci okul yönetimimiz ve kongre ekibimiz olarak yakından takip ederek oluşan koşullara en uygun düşen kararı almaya özen göstereceğiz. 

Şimdiye kadar süregelen pandemi sürecinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde herhangi bir pandemi polikliniği açılmamış ve hastaneye hasta kabullerinde SARS-Cov-2 pozitifliğine karşı azami dikkat gösterilmiştir. Pek çok hastanede oluşan kontaminasyon ve tehlikelerin hastanemizde oluşmasına olasılığını en aza indirmek adına hastanemiz tüm bu süreçte pandemiye karşı steril tutulmuştur ve ilerleyen zaman boyunca da steril kalması öngörülmüştür. Bu açıdan hastane adı altında olup hastalık barındıracağı imajı taşımasına rağmen binamız, pandemiye karşı oldukça güvenlikli durumdadır. 

Tüm bu sterilizasyon sürecinin yanı sıra hastalarla birlikte gelen hasta yakınlarının ve diğer sağlık personeli, hastane çalışanı vs. sağlık durumlarına oldukça dikkat edilmektedir. Hastanemizin girişinde koruyucu kıyafet giyen görevliler istisnasız hastaneye giren her kişinin ateşini ölçerek sağlıklı aralıkta olduğunu kontrol etmekte ve el dezenfektanı sıkmasını sağlamaktadır.  

Hastanemizde her on adımda bir, her köşe başında ve her kat girişinde kişisel hijyen noktaları bulunmakta olup, gelen ziyaretçilerimizin hem kişisel hijyenini sağlamalarına hem de toplum sağlığını korumalarına yardımcı olmaktadır. Bu hijyen noktalarında ulaşabileceğiniz el dezenfektanlarının haricinde kongre katılımcılarımız olan siz değerli misafirlerimize kişiye özel hijyen kitleri verilerek güvenliğinizi daha üst noktaya taşımaktayız. Verecek olduğumuz kişiye özel hijyen kitlerinde maske ve Dünya Sağlık Örgüt, FDA (Food and Drug Administration – Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ile Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış oran olan yüzde yetmiş alkol oranlı kolonya veya el dezenfektanı bulunmaktadır. 

Tüm bu bireysel sağlık önlemlerinin yanında fuaye alanı, masalar, koltuklar gibi ortak kullanım alanları da düzenli olarak dezenfekte edilerek katılımcılarımızın sağlığı için aldığımız önlemler en üst düzeyde tutulmaktadır.  

Alınan önlemlere ve öngörülen pandemi sürecine rağmen kongremizin belirtilen tarihte tamamen sanal platform üzerinden yapılma ihtimali de mevcuttur. Bu formu online olarak işaretleyen katılımcılarımıza belli bir oranda hizmet bedeli geri dönüşü yapacak olmamıza rağmen, ilerleyen süreçte tamamen sanal platforma dönüşmesi durumunda formu yüz yüze olarak işaretleyen katılımcılarımıza herhangi bir hizmet bedeli geri dönüşü yapamayacağız. Bunun yanı sıra, koşullar olağan seyrettiği takdirde formu dolduran katılımcımız kararını değiştiremeyeceğini kabul etmiş sayılacaktır ve herhangi bir hizmet bedeli geri dönüşü talebinde bulunamayacaktır. Bizlerin de temennisi kongrenin tamamen sanal platformda olmayıp sizlere eşsiz bir deneyim yaşatmaktır. 

Kongremizin yüz yüze safhasına katılacak olan misafirlerimiz için salon içinde de çeşitli güvenlik önlemleri alınacaktır. Sandalye aralıkları en az bir buçuk metre olacak şekilde ayarlanarak siz misafirlerimizin gerek kendilerini gerekse çevresini korumasına yardımcı olmaktayız. 

Şimdiye kadar bahsi geçen tüm önlemlere rağmen herhangi bir pandemi maruziyeti konusunda okulumuz ve kongre organizasyon ekibimiz herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir. Tüm bu süreçte bizler de en az sizler kadar riskte olup, hep beraber en sağlıklı biçimde geçirip atlatmayı ummaktayız. 

Kongremizin tarihinin değiştirilmesine dair yaşanacak aksaklıkların önüne geçebilmek adına kongrenin gerçekleşeceği salonu çoktan ayırtmış ve hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki süreçte hazırlıklarımıza pandeminin olumsuzluklarını göz önünde bulundurarak devam edecek olup katılımcılarımızın sağlıklarına büyük özen göstereceğiz. 

Şimdiye kadar aldığımız kararlar ve öngördüğümüz hazırlıklar anlatılan çerçevede olup öngördüğümüz 23-23 Nisan 2021 tarihinde ICOM 21’i başarıyla gerçekleştirmek en büyük motivasyonumuzdur. Siz değerli misafirlerimizin de katılımıyla kongremizi bir adım daha öteye taşıyacağız. Katılımlarınız ve pandemi sürecine dair anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4ncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.  

Kurumumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. 

Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci ve KVK Kanunu’nun 5inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5inci maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir.  

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 6ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 8inci ve 9uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır. 

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır. 

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır. 

Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 20nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kurumumuz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. 

Kurumumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır. 

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi  

• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması  

• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

• Kurumun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

• Kurumumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

İstanbul Florence Nightingale girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler. 37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır. 

A Y R I C A   B U R A D A N   D A   
B İ Z E   U L A Ş A B İ L İ R S İ N İ Z...
İ L E T İ Ş İM
  • White Instagram Icon
  • Siyah Instagram Simge